IT Solutions
We take you higher

כביש 431

IT Solutions ליוותה את חברת נתיבי היובל מקבוצת דניה סיבוס בפרויקט הקמת מערכות מידע לבקרה וניהול כביש 431. מערך המידע כלל מערכות ספירה, שלטים אלקטרוניים, מצלמות, רמזורים, מערכת ניהול ואחזקה, מערכת בקרת מבנה, בקרת תחנת שאיבה, ניהול השקיה והקמת חדר בקרה המשלב באופן נוח וויזואלי בין כל המערכות השונות.

תפקידנו בפרויקט כלל:

  • ליווי הבדיקות והאינטגרציה בין מערכות המידע השונות לצורך עמידה בהסכם הזיכיון והתחשבנות בין נתיבי היובל והמדינה ומול הספקים.
  • תכנון ליווי והטמעת מערכת ניהול האירועים האוטומטיים בכביש הכולל עיצוב הפתרון , בדיקות והטמעה של הגילוי האוטומטי הפעלת השלטים (סימנים ומלל) וניהול האירועים בין מערכות המידע השונות (TMS – מערכת ניהול הכביש השלטים והמצלמות והרמזורים,מערכת בקרת התאורה, ומערכת ניהול האחזקה עוצמה 10).
  • יצירת בסיסי המידע במערכות השונות כך שיוכלו לדבר בניהם מבחינת קודים זהים תוך הבנה של היעדים בעמידה בהסכם הזיכיון והיכולת ניהול של ספקי המשנה בהתאם.
  • סיוע בליווי שוטף של ניהול הפרויקט, כולל ישיבות סטאטוס שבועיות.
    הפרויקט עמד בלו"ז שאפתני שהוכתב בהסכם הזיכיון על ידי נציגי המדינה-משרד האוצר ומע"צ ופתיחתו לתנועה בפחות משלוש שנות ביצוע.

מורכבות מיוחדת בפרויקט

הפרויקט משלב מערכות אלקטרוניות רבות ומידע המתקבל באופן אוטומטי מהכביש ממערכת אחת למול מערכת אחרת שצריכה לעבד את המידע ולשלבו עם מידע אחר הקיים אצלה (הן אוטומטי ממערכות שונות והם המוזן ידנית) לצורך התחשבנות מול המדינה ומול הספקים השונים. ההגדרות למערכות המידע השונות של הפרמטרים השונים לצורך העמידה בהסכם היווי אתגר כמו גם השילוב בין המערכות ובדיקת אמינותם.

על חווית העבודה עם IT Solutions, כפי שתוארה ע,י מנהל הפרויקט:

"חברת IT Solutions הוכיחה בפרויקט יכולות מקצועיות גבוהות, עמידה איתנה למול הספקים לעמידה בדרישות ומתן מענה מיטבי בפרויקט אינטנסיבי ורווי אתגרים, תוך מתן תחושת מחויבות אישית ושותפות ללא סייג.
הערכה מיוחדת נתונה לנציגת החברה בפרויקט, ענת ברסלר, אשר הפגינה יכולות אישיות גבוהות,
עבודה מאומצת אף בשעות לא שגרתיות ופתיחות מחשבתית, שהובילו לעמידה בכל יעדי הפרויקט.
ענת, במסירות האופיינית לה, בנחישות והתמדה בלתי מתפשרים נמנית עם צוות הליבה, שהקים
לתפארת את מערכות הבקרה בדרך 431 ואפשר פתיחתה לתנועה במועד."

מנהל הפרוייקט, כביש 431