IT Solutions
We take you higher

בחינת מערכות תשתית במנהרות הכרמל

חברת מנורה איזו אהרון הטמיעה מערכת SCADA מרכזית של של חברת SBH הגרמנית לניהול ושליטה על מנהרות הכרמל. באחריות החברה היה גם להקים את האינטגרציה והשליטה המרכזית של כל המערכות מהספקים השונים ומתן ממשקים שונים לגופים חיצוניים.

IT Solutions התבקשה לכתוב מסמך Over view כללי של כלל המערכות והשילוב בניהם לקראת אישור המערכת.

הפרויקט הכיל מערכות רבות הכוללות רכיבים אלקטרוניים רבים. שילוב הערכות מספקים שונים לכדי מערכת בקרה מרכזית אחת המפעילה את המנהרה הן בשגרה והן בחירום היווה אתגר טכנולוגי גדול.