IT Solutions
We take you higher

פרויקט מסע

חברת "מסע"-חל"צ שהינה פרי יוזמה משותפת של הסוכנות היהודית וממשלת ישראל, מרכזת תוכניות ארוכות בישראל (סמסטר עד שנה) לצעירי העם היהודי בתפוצות, ומעניקה מלגות ומענקים (ע"פ ארצות מוצא ומצב כלכלי) למשתתפים בתוכניות.

פרויקט "מסע" פועל לחיזוק זהותם היהודית, מעורבותם ופעילותם של צעירים יהודים בעולם, בחברה ובתרבות הישראלית והדגשת חשיבותה של ישראל כמרכז יהודי תרבותי עולמי.

נכון להיום פועלים בישראל במסגרת "חברת מסע" כ- 130 מארגנים  המפעילים כ- 300 תכניות מגוונות הכוללות תכניות התנדבות (מד"א, קיבוצים, עיירות פיתוח, תכניות סטאז' וכד'), לימודים אקדמאים (תלמידי חו"ל באוניברסיטאות), תכניות חווייתיות (ארכיאולוגיה, טיולים וידיעת הארץ) , תכניות תנועות  הנוער בעולם ותוכניות לימודי יהדות מגוונות.

לפני כ- 6 שנים הוקמה על ידי חברת גרדיאן מערכת מבוססת MS CRM DYNAMICS 3 לניהול הגשת מועמדות למלגות ומענקים, בקרת הזכאות של המועמדים וחלוקת המלגות והמענקים.
לפני כשנה הוחלט לצאת בפרויקט לשדרוג גרסת המערכת הקיימת והוספת מודול נוסף לניהול תהליכי ההיכרות והחשיפה של הפרויקט לצעירים יהודים רלוונטיים מכל העולם וגיוסם לתוכנית.

חברת IT Solutions לוותה את מסע בתהליך כתיבת ה- RFP  ובתהליך בחירת ספק בהליך מכרז פומבי, שבסופו נבחרה חברת גרדיאן. הפרויקט יצא לדרך בינואר 2012. חברת IT Solutions לוותה את מסע גם בניהול פרויקט היישום.בשלב ראשון שדרגה גרדיאן את המערכת הקיימת לגרסה מתקדמת CRM DYNAMICS 5. המערכת המשודרגת עלתה לאוויר בתחילת יוני 2012.

במקביל בוצע אפיון ופיתוח למודול הגיוס יחד עם צוות המשתמשים בארה"ב. מודול הגיוס עלה לאוויר באוגוסט 2012.
חברת IT Solutions סייעה בניהול הפרויקט ובאינטגרציה בין ספק היישום (גרדיאן) למסע בארץ ובארצות הברית, תוך שהיא מלווה ותורמת לתהליכים העסקיים המתגבשים של הגיוס, מבצעת בקרה על איכות התוצרים של הספק ומסייעת למסע בהיערכות להטמעת המערכת.


המערכת החדשה מאפשרת למסע לנהל באופן יעיל ואפקטיבי את תהליך הגיוס של אותם צעירים ובשלבים מאוחרים יותר לשמור עימם על קשר ולחזק את זיקתם לחברה היהודית ולישראל. בימים אלו מתבצעת  פריסה במרכזים נוספים של הסוכנות ברחבי העולם.