IT Solutions החלה בפרויקט בחברת אמריקן לייזר

אמריקן לייזר הינה רשת מובילה בישראל בתחום האסתטיקה, המספקת טיפולי הסרת שיער, הסרת משקפיים בלייזר, רפואת שיניים וטיפולים אסתטיים.

בשנתיים האחרונות החברה עוברת שינויים רבים. לאור השינויים והצרכים החדשים התבקשנו לבחון את מערך מערכות המידע התפעוליות הקיימות ולהמליץ על פתרונות שיאפשרו לחברה לממש את יעדיה העסקיים הנוכחיים והעתידיים.

הצטרפנו לצוות של אמריקאן לייזר במטרה לבצע בחינת היעדים העסקיים והצרכים של החברה ולהמליץ על  מערכת/מערכות מידע שיאפשרו תמיכה ביעדים אלה תוך הצגת החלופות ליישום והמלצה על דרך פעולה להמשך התהליך.

בחינת הצרכים נעשתה בהיבט: שיווק, מכירות, שירות, תפעול וכספים.

התהליך כלל ראיונות, תצפיות, ניתוח מידע קיים ודיון באפשרויות.

בסיום התהליך הצגנו מספר חלופות למערכות מידע שיפעלו בשילוב, הצגנו יתרונות וחסרונות של כל חלופה, הצגנו הערכת עלויות של כל חלופה והמלצנו על חלופה מועדפת. כמו כן המלצנו על אופן היישום דרך בחירת המערכות, בחירת ספק עד ליישום המלא.