IT Solutions החלה בפרויקט בחברת מגדל

חברת מגדל הינה קבוצת הביטוח, הפנסיה והפיננסים המובילה בישראל.

הפרוייקט כולל שני חלקים: האחד, הגדרה של תפיסת ניהול קשרי הלקוחות בארגון תוך הגדרת KPI's מרכזיים.

החלק השני כולל איפיון עסקי פונקציונאלי של מערכת CRM  ארגונית בתשתית CRM daynamics 2015.